CONTACT 0762.222.234 / 0736.655.525 www.serviciidemediere.ro

joi, 31 ianuarie 2013

Despre mediereCe este medierea?

    Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.
  Medierea se bazeazã pe încrederea pe care pãrtile o acordã mediatorului, ca persoanã aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.(Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006)
   Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de legile in vigoare.


Unde are loc medierea?

Pãrtile aflate în conflict se prezintã împreunã la mediator. În cazul în care se prezintã numai una dintre pãrti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte pãrti invitatia scrisã, în vederea acceptãrii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigurã confirmarea primirii textului. (Articolul 43 alin. 1 din Legea nr. 192/2006)

Onorariul mediatorului

Dacã nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de cãtre pãrti în mod egal. (Articolul 45, partea finala din Legea nr. 192/2006)

Cum se desfasoara medierea?

Medierea se bazeazã pe cooperarea pãrtilor si utilizarea, de cãtre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de cãtre mediator trebuie sã serveascã exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmãrite de pãrtile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune pãrtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.
Pãrtile aflate în conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii pãrtile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.
Sustinerile fãcute pe parcursul medierii de cãtre pãrtile aflate în conflict, de persoanele prevãzute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de cãtre mediator au caracter confidential fatã de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care pãrtile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participã la mediere în conditiile art. 52 asupra obligatiei de pãstrare a confidentialitãtii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.
Dacã, pe parcursul medierii, apare o situatie de naturã sã afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sã o aducã la cunostinta pãrtilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntãrii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sã se abtinã si sã închidã procedura de mediere, procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplicã în mod corespunzãtor. În aceastã situatie mediatorul este obligat sã restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupã caz, sã asigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite prin contractul de mediere.
În cazul în care conflictul supus medierii prezintã aspecte dificile sau controversate de naturã juridicã ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul pãrtilor, poate sã solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicitã punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sãu, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fãrã a dezvãlui identitatea pãrtilor.
Procedura de mediere se închide, dupã caz:
-       prin încheierea unei întelegeri între pãrti în urma solutionãrii    conflictului;
-       prin constatarea de cãtre mediator a esuãrii medierii;
-       prin depunerea contractului de mediere de cãtre una dintre pãrti.
În cazul în care pãrtile au încheiat numai o întelegere partialã, precum si în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecãtoresti sau arbitrale competente.
La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevãzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneazã de cãtre pãrti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Pãrtile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.
Când pãrtile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redacteazã un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnãturã privatã. Întelegerea pãrtilor nu trebuie sã cuprindã prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile. Întelegerea pãrtilor poate fi afectatã, în conditiile legii, de termene si conditii.
Întelegerea pãrtilor poate fi supusã verificãrii notarului public în vederea autentificãrii ori, dupã caz, încuviintãrii instantei de judecatã, în conditiile prevãzute la art. 63. (Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006)

Se poate renunta la mediere?

În orice fazã a procedurii de mediere, oricare dintre pãrtile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealaltã parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilateralã a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintãrii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacã una dintre pãrtile aflate în conflict nu se mai prezintã la mediere, fãrã a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sã facã toate demersurile necesare pentru a stabili intentia realã a pãrtii respective si, dupã caz, va continua sau va închide procedura de mediere. (Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)

Avantaje

Mediatorul este ales de parti, de comun acord, acest fapt marind increderea in obtinerea rezultatului scontat. In instanta de judecata nu exista acesta facilitate. 
     Mediatorul nu judeca partile si nu da verdicte. Mediatorul nu impune solutia ci acordul este obtinut prin negocieri, asistate de mediator, intre parti. In cazul unui proces, solutia este impusa de catre un judecator dupa administrarea probatoriului.
Fixarea datei si a orei la care are loc sedinta de mediere este stabilita de parti impreuna cu mediatorul in functie de agenda acestora. Sedinta de mediere poate fi reprogramata in cazul in care partile solicita acest lucru. Sedinta de mediere este de regula de aproximativ 60-90 de minute dar se poate si prelungi cu acordul partilor pana la obtinerea unei intelegeri / unui accord partial sau total. In situatia in care s-a ajuns la o intelegere partiala se poate programa o alta sedinta de mediere la o data ulterioara pentru reluarea negocierilor asistate. In instanta, termenele de judecata sunt impuse si nu tin cont de programul partilor.
La sedinta de mediere este permisa doar prezenta partilor si a persoanelor agreate de acestea. In cadrul biroului de mediere sedinta este confidentiala si desfasurata intr-un cadru placut. In instanta trebuie respectate anumite regului procedurale stricte, nu exista confidentialitate iar sala in care se desfasoara procesul este cele mai multe ori neagreabila.
Medierea este mult mai eleganta decat un proces in instanta de judecata. Pe tot parcursul sedintei, mediatorul asigura comunicarea intre parti. La finalul medierii, partile isi strang mana obtinandu-se solutii de tip castig-castig. In instanta de judecata exista intodeauna invingatori si invinsi dupa procese interminabile si foarte costisitoare.
Pentru desfãsurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de cãtre instantele judecãtoresti sau arbitrale va fi suspendatã la cererea pãrtilor, în conditiile prevãzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã. Cursul termenului perimãrii este suspendat pe durata desfãsurãrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnãrii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutitã de taxa judiciarã de timbru.
O data cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale. (Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006 si Legea 115/2012)

Legea nr. 115 din 4 iulie 2012LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator 

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 9 iulie 2012    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Dacã legea nu prevede altfel, pãrţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sã participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv dupã declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionãrii pe aceastã cale a conflictelor în materie civilã, de familie, în materie penalã, precum şi în alte materii, în condiţiile prevãzute de prezenta lege. Dispoziţiile art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Codul de procedurã civilã rãmân aplicabile în mod corespunzãtor."

    2. La articolul 7, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:"

    3. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfãşoarã, conform art. 9, programe de formare profesionalã a mediatorilor se înscriu de cãtre Consiliul de mediere pe o listã, care va fi pusã la dispoziţia celor interesaţi la sediul sãu, al instanţelor judecãtoreşti şi al autoritãţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia."

    4. La articolul 17, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
    (4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani."

    5. La articolul 18, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii sãi o comisie cu activitate permanentã, care pregãteşte lucrãrile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.
    6. La articolul 19, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii sãi hotãrãsc altfel."

    7. La articolul 20, litera m^1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "m^1) organizeazã alegerile pentru urmãtorul consiliu de mediere şi elaboreazã procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea datã;".

    8. La articolul 58, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) În cazul în care conflictul mediat vizeazã transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulitãţii absolute, acordul de mediere redactat de cãtre mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecatã, pentru ca acestea, având la bazã acordul de mediere, sã verifice condiţiile de fond şi de formã prin procedurile prevãzute de lege şi sã emitã un act autentic sau o hotãrâre judecãtoreascã, dupã caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formã, notarul public sau instanţa de judecatã, dupã caz, putându-le aduce modificãrile şi completãrile corespunzãtoare cu acordul pãrţilor."

    9. La articolul 58, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Mediatorul este ţinut de obligaţiile prevãzute la alin. (4) şi în cazul în care prin acordul de mediere se constituie, se modificã sau se stinge orice drept real imobiliar."
    10. Articolul 59 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Pãrţile pot solicita notarului public autentificarea, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale, a înţelegerii lor.
    (2) Pãrţile se pot înfãţişa la instanţa judecãtoreascã pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, sã se dea o hotãrâre care sã consfinţeascã înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecãtoriei în a cãrei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul oricare dintre pãrţi, fie judecãtoriei în a cãrei circumscripţie se aflã locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotãrârea prin care instanţa încuviinţeazã înţelegerea pãrţilor se dã în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedurã civilã se aplicã în mod corespunzãtor."

    11. Dupã articolul 59 se introduc douã noi articole, articolele 59^1 şi 59^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 59^1. - Dacã acordul de mediere se referã la o cauzã succesoralã şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public, conform legii.
    Art. 59^2. - Cererea adresatã instanţei, privind pronunţarea unei hotãrâri care sã consfinţeascã înţelegerea pãrţilor rezultatã din acordul de mediere, este scutitã de plata taxei judiciare de timbru, cu excepţia cazurilor în care acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale."

    12. La capitolul V, titlul secţiunii a 5-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 5-a
    Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecatã"

    13. Dupã articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 60^1. - (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, pãrţile şi/sau partea interesatã, dupã caz, sunt ţinute sã facã dovada cã au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în urmãtoarele materii:
    a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocã existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionãrii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectãrii clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încãlcãrii altor drepturi prevãzute în legislaţia naţionalã sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevãzute la art. 64;
    c) în domeniul litigiilor privind posesia, grãniţuirea, strãmutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinãtate;
    d) în domeniul rãspunderii profesionale în care poate fi angajatã rãspunderea profesionalã, respectiv cauzele de malpraxis, în mãsura în care prin legi speciale nu este prevãzutã o altã procedurã;
    e) în litigiile de muncã izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncã;    f) în litigiile civile a cãror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotãrâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţã, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care pãrţile aleg sã recurgã la procedurile prevãzute la art. 999-1018 din Codul de procedurã civilã;
    g) în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penalã se pune în mişcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate şi împãcarea pãrţilor înlãturã rãspunderea penalã, dupã formularea plângerii, dacã fãptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima sã îşi exprime consimţãmântul de a participa la şedinţa de informare împreunã cu fãptuitorul.
    (2) În sensul alin. (1), dovada participãrii la şedinţa de informare privind avantajele medierii într-o anumitã materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea."

    14. Articolul 61 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecãţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa pãrţilor sau la propunerea oricãreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cãrora pãrţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea pãrţilor.
    (2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, sã transmitã instanţei de judecatã competente acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacã pãrţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevãzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c)."

    15. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 63. - (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea pãrţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotãrâre, dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedurã civilã fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    (2) Odatã cu pronunţarea hotãrârii, instanţa va dispune, la cererea pãrţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plãtitã pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale."

    16. La articolul 63, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Instanţa de judecatã nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plãtite pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o cauzã succesoralã pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor."

    17. La articolul 64, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 64. - (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
    a) continuarea cãsãtoriei;
    b) partajul de bunuri comune;
    c) exerciţiul drepturilor pãrinteşti;
    d) stabilirea domiciliului copiilor;
    e) contribuţia pãrinţilor la întreţinerea copiilor;
    f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii."

    18. La articolul 64, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Acordurile de mediere încheiate de pãrţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor pãrinteşti, contribuţia pãrinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracã forma unei hotãrâri de expedient."

    19. La articolul 70, alineatul (3) se abrogã.

    20. La articolul 70, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat sã transmitã organului judiciar acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacã pãrţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevãzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c)."
    21. La articolul 72, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmeazã un curs de formare profesionalã a mediatorilor în ţarã ori în strãinãtate, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile prezentei legi, având obligaţia prezentãrii documentelor care atestã programa de formare parcursã. Consiliul de mediere va decide autorizarea dupã evaluarea conţinutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregãtirii. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) se aplicã în mod corespunzãtor."

    22. La articolul 74, alineatul (2) se abrogã.

    23. Articolul 75 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 75. - Avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfãşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercitã activitatea de bazã."

    ART. II
    Prezenta lege intrã în vigoare la 1 octombrie 2012, cu excepţia dispoziţiilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, care intrã în vigoare la 6 luni de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    Dispoziţiile art. 17 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se aplicã şi mandatelor în exerciţiu la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    ART. IV
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.
    ART. V
    În termen de 60 de zile de la republicarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator în Monitorul Oficial al României, Partea I, Consiliul de mediere va adopta statutul profesiei de mediator şi modificãrile şi completãrile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                  VASILE BLAGA

    Bucureşti, 4 iulie 2012.
    Nr. 115.